یــه وقتایـــی یــه کسایـی رو تـــــو زندگیــمـون راه می دیم
که نــنــه بـابـاشون تــــو خــونـــه بـــه زور راشـــون می دادن

------------------------------------------------------

بعضی ها هستن وقتی به ما می رسن با کلی اعتماد به نفس می گن
من با بقیه فرق دارم و مثل همه نیستم
بعد معلوم میشه تنها فرقشون اینه که از بقیه خیلی بدترن

------------------------------------------------------

می گفت : پای رفتن نـدارم ... راست می گفت !!
بـــا ســر رفـــــت ...

------------------------------------------------------

چشمانم را می بندم
نقابت را بردار
بگذار صورتت هوایی بخورد

------------------------------------------------------

مخاطب های امروزی رو هرچی بیشتر خاص کنی
بی خاصیت تر می شن